super ginseng billig

nytt pris på reglan

Alla får inte samma eller alla symtom och känsligheten varierar. Skilda reaktioner beror på att vi är olika, varje individ är unik. Vi reagerar olika beroende på ålder, tidigare sjukdomar, genetiskt arv och ärvd känslighet, ackumulerad exponering för strålningen eller för andra kemikalier, med mera. Exponering för den moderna trådlösa tekniken ökar risken för flera av de ohälsosymtom och diagnoser som ses öka kraftigt i samhället i dag under samlingsnamnet psykisk ohälsa, samtidigt som strålningen ökat lavinartat. Det är särskilt oroväckande att de ökar bland barn och unga: Barn ges mer sömnmedel. Psykiska ohälsan bland unga ökar. Oro, ångest och depressioner ökar kraftigt bland ungdomar. Vanliga rapporterade symtom av strålningen är:

 • Huvudvärk
 • Sömnstörningar
 • Onormal trötthet
 • Tinnitus
 • Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtarytmier, hög puls
 • Andnöd
 • Yrsel
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesstörningar
 • Nedstämdhet och depressioner
 • Stresskänsla
 • Ökad irritation, aggressivitet
 • Ångestattacker
 • Svettningar
 • Hudutslag
 • Inflammationer och försämrat immunförsvar
 • Ökad allergiförekomst
 • Synrubbningar, ljuskänslighet
 • Värk i nacke, muskler och leder
 • Sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet

När exponeringen minskar eller upphör reduceras symtomen eller försvinner. Om exponeringen pågår under längre tid ökar risken för kroniska sjukdomar.

Forskning som visar samband

Nedan kan du läsa om ett urval av de undersökningar som visar samband mellan dessa symtom och elektromagnetisk strålning.

 • Undersökning av hälsa bland boende i närhet av mobilmast konstaterar ökad förekomst av symtom som sedan länge kopplats till exponering för mikrovågsstrålning, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter. Se även Faktabladet om mobilmaster och hälsa under Fakta i huvudmenyn. Gomez-Perretta et al. 2013
 • Undersökning visar samband mellan mobilanvändning och symtom, exempelvis sömnstörningar, huvudvärk. Durusoy et al. 2017
 • Undersökning bland boende nära mobilmaster visar ökad förekomst av olika symtom som yrsel, huvudvärk, sämnsvårigheter, minnesproblem för de som bor inom 300 m från mobilmast jämfört med de som bor 300 m eller mer från mobillmast. Shabazi-Gahrouiei et al. 2014
 • Undersökning bland unga mobilanvändare konstaterar att nära var femte lider av huvudvärk, även kallat HAMP (huvudvärk av mobilprat). (Korea 2011) Läs här.
 • Unga som använder mobilen och datorn mest i ökad utsträckning har sömnproblem, psykisk ohälsa (depressionsbesvär) och är stressade. (Sverige 2012) Läs här.
 • De unga mobilanvändare som använder mobilen mest är också mer trötta, stressade och har mer huvudvärk, oro, koncentrations- och sömnproblem. De största mobilanvändarna hade mer symtom och sämre hälsa än de som använde mobilen mer sparsamt. (Sverige 2008). Läs här.
 • Unga mobilanvändare har mer huvudvärk, yrsel och sömnproblem. (Iran 2011) Läs här.
 • Barn och ungdomar som använder mobilen mest har mer huvudvärk, koncentrationsproblem och beteendestörningar samt är mer lättirriterade. (Tyskland 2010) Läs här och här.
 • Bland 60 personer som följdes under 18 månader sågs statistiskt signifikanta förändringar av stresshormoner samt sänkta nivåer av välbefinnandesubstansen dopamin som är kopplat till depressioner. Dessutom sjönk halterna av fenyletyalmin, som är ett ämne som även är reducerat vid ADHD. (2011 Tyskland ) Läs här.
 • Mobilanvändare har mer huvudvärk och hudproblem i det område där de vanligen håller mobilen. Minskad exponeringen exempelvis reducerad användning eller handsfree minskade problemen. (Sverige och Norge 1990-tal) Läs här.
 • En laboratorieundersökning visar att försökspersoner som exponeras för mobilstrålning, utan att de vet om strålningen är på eller av, får huvudvärk och negativ påverkan på sömnen då de exponeras. Strålningen stressar hjärnan. (Sverige 2008) Läs här.
 • Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest. Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Japan 2012). Läs här.
 • Mobilstrålning orsakar stressrelaterat beteende hos möss (aggressivitet, oro). (Serbien 2012) Läs här.
 • Lågfrekventa EMF vid 8 mikrotesla under enbart 4 timmar försämrar minnet hos möss. (Iran 2012) Läs här.
 • Möss som exponeras under längre tid för mobilstrålning får sämre minne. (Sverige 2008) Läs här.
 • Möss som exponeras för mobilstrålning får läckande blod-hjärnbarriär och små mirkoödem i huvudet. Kan förklara varför mobilstrålning orsakar huvudvärk. (Frankrike 2001) Läs här.
 • Undersökning visar också att mobilstrålning leder till att den skyddande blod-hjärnbarriären läcker och släpper in ämnen som inte borde släppas in samt orsakar skador på nervceller. (Sverige 2003) Läs här.
 • På en forskarkonferens för över 40 år sedan rapporterades följande effekter som en följd av människors exponering för mikrovågor i arbetet: Huvudvärk, ökad trötthet, minskad intellektuell kapacitet, slöhet, minnesproblem, minskad sexlust, irritation, sömnlöshet, beteendestörningar, svettningar, andnöd och smärta i bröstet, hjärtartymier, mag-tarmproblem. Ofrivilliga muskelryckningar (dystoni). Påverkan på hjärnans EEG, förändringar av histamin i blodet och sänkta nivåer av enzymet kolinesteras, som är viktigt för nervsystemet beskrevs. Symtomen försvann om exponeringen upphörde. Läs här.

Citat från en forskarkonferens (1969): “effects may be subtle, impairing performance; chronic, affecting general mental and physical health and longevity; and may also be mutagenic, affecting succeeding generations… The symptomatology associated, in the Soviet literature, with prolonged exposure most commonly includes headache, increased fatigability, diminished intellectual capabilities, dullness, partial loss of memory, decreased sexual ability, irritability, sleepiness and insomnia, emotional instability, sweating, and hypotension. Shortness of breath (dyspnea) and pains in the chest region are also reported.”Länk till källan

Lär dig skilja mellan huvudvärk och migrän.

Att ha ont i huvudet är vanligt, även hos barn.

– Fyrtio procent bland barn i åldern 7–15 år anger att de ibland har huvudvärk, säger Per Åmark, docent och överläkare på en barnmedicinavdelning med neuropediatrisk inriktning vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Huvudvärk kan till exempel bero på feber, förkylning eller migrän, men den vanligaste orsaken är anspänning. Denna typ av huvudvärk blir vanligare ju äldre barnen blir, särskilt hos flickor.

När en läkare ska ställa diagnosen spänningshuvudvärk utgår hon eller han från bestämda så kallade diagnoskriterier, som arbetats fram av IHS (International Headache Society). Bland annat handlar det om varaktighet och intensitet i huvudvärken.
Cirka tio procent bland barn och ungdomar har spänningshuvudvärk enligt de strikta kriterierna. Och lika många lider av migrän.
Kriterier för spänningshuvudvärk: Tio eller fler episoder som kan pågå mellan en halv dag och upp till sju dagar. Tryckande värk som ett band kring huvudet. Värken påverkas inte av fysisk aktivitet och är ofta mildare än migränhuvudvärk. Inget illamående, inga kräkningar och ingen känslighet mot ljud eller ljus.
Kriterier för migrän: Fem eller fler attacker av huvudvärk som pågår mellan 4–72 timmar, huvudvärken är ofta halvsidig och pulserande samt försämras ofta av fysisk aktivitet. Illamående och kräkningar förekommer, samt känslighet för ljus och ljud.
Källa: Per Åmark, överläkare på Barnmedicin 3 vid Karolinska Universitetssjukhuset

Spänningshuvudvärk kan utlösas av stress, anspänning, oro, konflikter. Den har med andra ord psykologiska eller sociala faktorer.

– Vi reagerar olika på stress, en del tenderar att reagera med huvudvärk. Det går inte alltid att förstå varför man får symtom en viss dag, andra gånger ser man en tydligare koppling till stress eller bråk i skolan eller i familjen, förklarar Per Åmark.

En av de största studier om huvudvärk som finns är gjord av barnläkaren Bo Bille som studerat 9 000 skolbarn i Uppsala, och sedan följt de som har migrän i hela 40 år. Studien påbörjades på femtiotalet.

Billes siffror från 1955 säger att 7 procent av barnen hade återkommande huvudvärk som inte berodde på migrän, medan fyra procent led av migrän. Sammanlagt uppgav alltså 11 procent av barnen att de hade återkommande huvudvärk av någon typ.

Vanligare idag
I dag har cirka 20 procent barnhuvudvärk eller migrän enligt de strikta kriterier som används för att ställa diagnos.

Per Åmarks erfarenhet är att spänningshuvudvärk och migrän ibland kan hänga ihop. Att ”vanlig” huvudvärk hos en del barn kan övergå i migrän.

– Om inte enkla råd och mediciner hjälper är huvudvärken mer besvärlig och intensiv och då kan det finnas inslag av såväl spänningshuvudvärk som migrän, säger Per Åmark.

En vanlig föräldraoro är att barnet fått en hjärntumör eftersom migrän kan ge svår, återkommande huvudvärk, men oftast behövs ingen skallröntgen, enligt Per Åmark. Det vanliga är att diagnosen migrän kan ställas utifrån sjukdomshistorien. Ett litet antal barn kan behöva utredas vidare, till exempel om huvudvärken hänger ihop med synbortfall eller halvsidesförlamning.

Eftersom ett yngre barn har svårare att sätta namn på det behöver man observera ett yngre barn mer. Faktum är att även en ettåring kan ha migrän, vilket kan bli tydligt först när barnet blir äldre och kan beskriva sina symtom.

Vad beror då migrän på?
– En del menar att migrän har en biologisk förklaring medan spänningshuvudvärk enbart handlar om en renodlad ansträngningsprocess, säger Per Åmark.

En del flickors migrän är kopplad till deras menscykel. Och fler tonårsflickor än pojkar har migrän vilket skulle kunna ha en hormomell förklaring, men ingen vet säkert om det verkligen är så.

Har man migrän kanske inte vanliga smärtstillande tabletter hjälper. Däremot kan det hjälpa att lägga sig en stund i ett mörkt rum.

Har man ett barn som ofta har ont i huvudet är det bra att göra en huvudvärksdagbok där man berättar när anfallen kommer, hur länge de varar och ber barnet att försöka uppskatta hur ont det gör. Detta underlättar för doktorn att ställa en korrekt diagnos.

Svårt leva normalt liv
Att ofta ha huvudvärk påverkar förstås skolarbetet och kanske även det sociala livet om barnet ofta ligger hemma med med migrän och fördragna persienner.

– Sök hjälp på vårdcentralen, hos skolhälsovården eller på barn- och ungdomsmottagningen när huvudvärken är mer besvärlig för tillvaron än man kan tolerera, om enkla tips som vila eller smärtstillande medicin inte hjälper, eller om man försökt åtgärda faktorer i omgivningen som stress, utan att det har haft någon effekt, råder Per Åmark.

ny pris på tofranil

reglan ganz billig

En hämnd-ande, den maskuline peronifieringen av Nemesis.

En havsgud, troligen den snällaste av Poseidons avkommor.

Dotter till Ares och Aglauros, hon blev våldtagen av Poseidon. Ares dödade våldtäktsmannen och bringades till de andra gudarna för att dömas.
Det var den första mordrättegången.

Dotter till Eolus och maka till Ceyx (morgonstjärnans son). De var ett så lyckligt par så de drog på sig Heras avund så att hon sände en storm
mot Ceyx's skepp så att han dränktes.

En av de tre Eriennerna, hämndens gudinna.

Eris son, smärtans och lidelsens gud.

En tidig gudinna, solens dotter.

Maka till den thessaliske kungen Admetos vars liv hon förlängde genom att dö i hans ställe. Hon räddades dock från Hades av Herkules

Maka till Amfitryon. En natt besökte Zeus henne i Amfitryons gestalt när denne var på krigsstråt. Natten varade i tre dygn eftersom Hermes
höll solen stilla. Alkmene blev havande med Herkules.

En get som gav sin mjölk till den nyfödde Zeus som baby. Hon förvandlades sedemera till en stjärna

Det var den rätt som gjorde gudarna odödliga.

I sagan rövar Amor bort kungadottern Psyche till sitt palats där han bara besöker henne om natten. Hon trotsar hans förbud att se på honom
och lyser på honom med sin lampa när han sover. Han vaknar då och försvinner och först efter många försakelser får hon träffa honom igen.

beställa kamagra sverige
vad är kamagra tabletter

beställa reglan lagligt

Vill du läsa mer sånt här? Följ ToppHälsa på Facebook för att inte missa det senaste inom kost, träning och hälsa!

Psst… Missa inte ToppHälsas nya kurs! Klicka på bilden för att få reda på mer.

SMÄRTA, SÖMNSTÖRNINGAR OCH TRÖTTHET
Fibromyalgi (FM) är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av långvarig och utbredd generell smärta och ömhet, sömnstörningar och trötthet. Smärtan känns framförallt i musklerna, men även ledsmärta förekommer.
Intensiv och långvarig smärta är en stressfaktor och stressrelaterade symptom som t.ex. huvudvärk och magbesvär är därför vanliga hos patienter med fibromyalgi. Smärtan påverkar även sömnen och dålig sömn leder till ännu mer smärta och ännu mer stress, vilket i sin tur ger ytterligare försämrad sömn. Slutresultatet blir en onormal trötthet.

Muskelsmärtan påverkar motoriken och gör det svårt att röra kroppen obehindrat. Ofta klarar man inte längre av att uträtta vissa saker, som t.ex. att springa, gå i trapport eller lyfta tunga saker. Många med fibromyalgi lider även av stela muskler (framför allt på morgonen).
Domningar, stickningar och sveda (parestesi) förekommer hos mer än hälften av patienterna, utan att de har någon nervskada.


ÖVRIGA SYMPTOM

Andra vanliga symptom vid fibromyalgi är:

 • Kognitiva problem (bl.a. vad gäller minne, koncentration, svårigheter med att hitta ord)
 • Yrsel, balansproblem
 • Överkänslighet för beröring (taktil allodyni)
 • Huvudvärk
 • Irritabilitet, humörsvängningar, stresskänslighet
 • Torra slemhinnor
 • Svullnadskänsla
 • Känslighet för ljud, ljus och lukter
 • Feberkänsla i kroppen, svettningar
 • Täta urintömningar-/trängningar
 • Hjärtrytmrubbning och/eller andningssvårigheter; tillfälligt
 • Illamående
 • Kroppsklåda
 • Vadkramper, speciellt nattetid
 • Ofrivilliga muskelryckningar
 • Nedstämdhet kopplad till värkintensiteten
 • Dimsyn och svårigheter att fixera blicken
 • Kalla fingrar och tår
 • Infektionskänslighet (nedsatt immunfunktion)
 • Diffusa hudreaktioner


Källor: Eva Kosek (professor i klinisk smärtforskning, Karolinska Institutet), professor Robert Olin

 • Fördröjda reaktioner på fysisk ansträngning eller stressande händelser
 • Ökad törst
 • Låg kroppstemperatur
 • Lågt blodsocker
 • Lågt blodtryck
 • Insulinresistens
 • Kraftlöshet
 • Oförklarlig viktuppgång eller viktnedgång
 • Sug efter kolhydrater och choklad

MUSKEL- OCH VÄVNADSRELATERADE PROBLEM

BIHÅLE- OCH ALLERGIRELATERADE PROBLEM

 • Baksnuva
 • Rinnande näsa
 • Känslighet för mögel och jäst
 • Öronvärk och kliande öron
 • Tinnitus
 • Tjockt sekret i bihålorna

 • Lätt eller avbruten sömn, icke välgörande
 • Känsla av "fallande" vid insomnandet
 • Tandgnissling

MAG- OCH MATSMÄLTNINGSRELATERADE PROBLEM

KOGNITIVA PROBLEM (FIRBRODIMMA)

 • Förvirring
 • Minskad förmåga att urskilja olika färgtoner
 • Helt blankt i hjärnan innan den "sätter igång"/börjar fungera
 • Oförmåga att känna igen välbekanta omgivningar

 • Känslighet för tryck, temperatur och fuktighet
 • Försämrat mörkerseende
 • Sensorisk överbelastning (när sinnena ger för mycket information)

KÄNSLOMÄSSIGA PROBLEM

 • Panikattacker
 • Lätt för att falla i gråt
 • Odefinierad ångest (som inte har samband med en situation eller ett objekt)
 • Häftig ångest

hvad koster zoloft på recept
köp generisk mycelex-g

beställa reglan lagligt


REFERENSER
1. Magnusson M. Yrselpraktika. Lund: Draco; 2000.

2. Katsarkas A. Dizziness in aging: a retrospective study of 1 194 cases. Otolaryngol Head Neck Surg. 1994;110(3):296-301.

3. Brandt T, Huppert D, Hecht J, Karch C, Strupp M. Benign paroxysmal positioning vertigo: a long-term follow-up (6–17 years) of 125 patients. Acta Otolaryngol. 2006;126(2):160-3.

4. Friberg U, Stahle J, Svedberg A. The natural course of Meniere’s disease. Acta Otolaryngol Suppl. 1984;406:72-7.

5. Thirlwall AS, Kundu S. Diuretics for Ménière’s disease or syn­drome. Cochrane Database Syst Rev. 2006;3:CD003599.

6. Strupp M, Hupert D, Frenzel C, Wagner J, Hahn A, Jahn K, et al. Long-term prophylactic treatment of attacks of vertigo in Menière’s disease – comparison of a high with a low dosage of beta­his­tine in an open trial. Acta Otolaryngol. 2008;128(5):520-4.

7. Minor LB, Schessel DA, Carey JP. Ménière’s disease. Curr Opin Neurol. 2004;17(1):9-16.

8. Diamond C, O’Connell DA, Hornig JD, Liu R. Systematic review of intratympanic gentamicin in Meniere’s disease. J Otolaryngol. 2003;32(6):351-61.

9. Strupp M, Zingler VC, Arbusow V, Niklas D, Maag KP, Dieterich M, et al. Methylprednisolone, valacyclovir, or the combination for ves­tibular neuritis. N Engl J Med. 2004;351(4):354-61.

10. Karlberg M, Magnusson M. Svenska Läkarsällskapets Riksstämma 2006. In print 2009.

11. Neuhauser H, Lempert T. Vestibular migraine. Neurol Clin. 2009;27(2):379-91.

Jag har testat kokosfett i kaffet. Tycker att det är helt ok, men ibland känner jag mig illamående, kan det bero på kokosfettet? Är de ngn som har varit med om detta tidigare?

Massor känner så i början!

Handlar antagligen mest om att Cocosfett inte lagras så lätt utan skickas direkt till levern där det omvandlas till energi.. dvs reaktionen handlar antagligen om att kroppen säger.. stopp, jag har tillräckligt med energi!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Många känner så i början. Men det är ganska lätt att öka förmågan att tåla mer. Börja med en liten mängd och öka långsamt tills du fixar att få i dig så mycket som du vill ha i dig. Ta kokosfettet på morgonen och förmiddagen, inte på kvällen och aldrig på helt tom mage.

Vad är det för kokosfett ni äter? Vad hittar jag det?

#3 Kokosfett som köps på hälsokosten använder de flesta, vissa skickar efter från nätet. Ibland finns de på Ica och Coop. I vilket fall som helst undvik Unilevers, det är härdat, allt annat är ok.

Det finns två sorter, en med smak och en utan. Använd vilken du vill, de är lika nyttiga. Själv tycker jag den utan smak har flest användningsområden, den är dessutom billigare än den med smak.

Ok, jag får väl minska på det nu i början o öka efterhand. Jag hade ju ätit en omelett innan, så det blev väl för mkt av de goda. Upplevde inget illamående när jag hade det i kaffet på jobbet, men då var det ju 3 tim sen jag åt. Varför ska man undvika att äta det på kvällen?

somliga får störd nattsömn av det, inte alla.

Själv kan jag äta det i stor mängd och vid vilken tidpunkt som helst, man får testa vad som gäller för en själv, som med allt!

#5 Vissa får värre illamående av det på kvällen och en del blir uppiggade så de inte kan sova.

Jag blir illamående om jag har kokosfett i kaffet på kvällen (tar min sista kopp senast kl.19.00) däremot går det bra med morgon- och em-kaffet. + att jag använder kokosfett i matlagningen.

tabletter liknande clonidine
måste man ha recept för att köpa trazodone

köpa billig reglan

Kung Agenor, härskare i Fenicien. Han hade två barn, sonen Kadmos och dottern Europa.

Yngst av de tre gracerna, denna vackra och ädla dotter till Zevs och Eurynome. blev Hephaestus andra maka, enligt myterna.

Son till Zeus. En av de tre dödsdomarna som dömde de dödas själar.

Älskare till Klytaimestra, kung Agamemnons gemål. Tillsammans med henne mördade han Agamemnon.

Poseidons son. Han var vindarnas herre. Han släppte loss dem och spärrade in dem i en säck på en flytande ö där de omgavs av bronsmurar.

Tiden som en gudom, framträdde i hellenismen

På latin Ajax, namn på två grekiska sagohjältar i Iliaden. Ajas, Oileus son var känd som snabblöpare.

Ajas, Telamons son var en av de främsta
hjältarna vid Troja.

Han var son till Peleus och havsgudinnan Thetis som försökte göra honom osårbar genom att doppa honom i floden Styx. Hon höll honom i hälen
när hon doppade honom och denna blev därför ej impregnerad. Vid Troja dödade Akilles bl a trojanernas främste kämpe Hektor. Senare blev
Akilles själv träffad i hälen av en förgiftad pil från Paris båge.

En jägare som förvandlades till en hjort av gudinnan Artemis och slets sönder av sina egna hundar som straff för att han överraskade henne när hon badade.

En hämnd-ande, den maskuline peronifieringen av Nemesis.

En havsgud, troligen den snällaste av Poseidons avkommor.

Dotter till Ares och Aglauros, hon blev våldtagen av Poseidon. Ares dödade våldtäktsmannen och bringades till de andra gudarna för att dömas.
Det var den första mordrättegången.

Dotter till Eolus och maka till Ceyx (morgonstjärnans son). De var ett så lyckligt par så de drog på sig Heras avund så att hon sände en storm
mot Ceyx's skepp så att han dränktes.

En av de tre Eriennerna, hämndens gudinna.

Eris son, smärtans och lidelsens gud.

En tidig gudinna, solens dotter.

Maka till den thessaliske kungen Admetos vars liv hon förlängde genom att dö i hans ställe. Hon räddades dock från Hades av Herkules

Maka till Amfitryon. En natt besökte Zeus henne i Amfitryons gestalt när denne var på krigsstråt. Natten varade i tre dygn eftersom Hermes
höll solen stilla. Alkmene blev havande med Herkules.

En get som gav sin mjölk till den nyfödde Zeus som baby. Hon förvandlades sedemera till en stjärna

Det var den rätt som gjorde gudarna odödliga.

I sagan rövar Amor bort kungadottern Psyche till sitt palats där han bara besöker henne om natten. Hon trotsar hans förbud att se på honom
och lyser på honom med sin lampa när han sover. Han vaknar då och försvinner och först efter många försakelser får hon träffa honom igen.

Söner till Zeus och Antiope, en jordisk kvinna.De dödade sin mors fiende, Dirke, en Tebansk drottning, genom att binda henne vid hornen på en tjur (Farnesiska tjuren).Amfion var make till Niobe. Till tonerna av hans lyra skall stenarna ha lagt sig själva och bildat en mur kring Thebe.

En av nereiderna och maka till havsguden Poseidon.

brand levitra dosering hund
silagra kostnad

reglan dosering vuxna

Kärlekspar i grekisk saga, Leander simmade varje natt över Hellesponten till sin älskade Hero som var Afrodites prästinna i Sestos och vägledde honom med en fackla. En natt blåste vinden ut facklan varvid Leander drunknade. Hero tog då sitt liv.

Nymfer som bodde i solnedgångens land, som sades vara Atlas döttrar.
I deras trädgård växte guldäpplen. Herkules elfte stordåd var att hämta dessa.

Aftonens gudinna, maka till Atlas.

Härdens gudinna i både hem och samhälle, dotter till Kronos och Rhea.

Källa på berget Helikon, helgad åt muserna och hade enligt sägnen sprungit fram genom ett hovslag av Pegasos. Dess vatten gav diktarförmåga.

Enligt grekiska mytologin ett havsdjur med en hästs huvud och framkropp och en buktig fiskstjärt som bakkropp. Havsnymferna, d v s neriderna, ansågs rida på hippokamper.

Son till Theseus. Hans styvmor Faidra fattade kärlek till honom men avvisades. Som hämnd påstod hon För Theseus att Hippolytos hade åtrått henne. Theseus fick då sin fader Poseidon att förgöra Hippolytos. Faidra begick då självmord.

Ursprungligen en förgrekisk vårgud. Han gav namn åt en månad i kalendern i Sparta. Han älskades av Apollon, och även av Sefyr. När Apollon och Hyakintos kastade diskus, lät Sefyr en vindstöt driva diskusen i huvudet på ynglingen som dog. Ur hans blod växte hyacinten upp.